انگشتری با رکاب فیلی هشت گوش

انگشتری با رکاب فیلی هشت گوش